ปริญญาโท

ปริญญาโท

   ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 

โครงสร้างหลักสูตร

| เอกสารฉบับปรับปรุงปี 54 | เอกสารฉบับปรุงปี 58 |


ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผนการศึกษา ก. (ภาคปรกติ) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นในด้านความรู้ทางวิศวกรรม และการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


การเรียนการสอน
นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้เรียนเทคโนโลยีของระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีในการบำบัดของเสียอันตราย การออกแบบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย เทคโนโลยีของเตาเผาขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับหลักสูตรแผนการศึกษา ก. นี้ นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์โดยทำการศึกษาวิจัย (Thesis) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามสาขาที่สนใจ หรือตามความถนัดก่อนจบหลักสูตร


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรดังกล่าว จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยและ ก.พ. รับรอง


การเรียนการสอน
เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต แบบทวิภาค หลักสูตร 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี


ปริญญาโท แผน ก.
- ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)


คำอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ (Compulsory Courses)

 1.1 หมวดวิชาบังคับเฉพาะ (Specific Compulsory Courses)

ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารเคมีและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการแปรสภาพ ของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมทั้งในบรรยากาศ น้ำ ดิน ตะกอน และสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสัมประสิทธิ์การแบ่งแยก ความสามารถในการละลายน้ำการดูดซับโดยดินหรือตะกอน การย่อยสลายทางชีวภาพและกระบวนการไฮโดรไลซีส

ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวล และการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)

การตรวจหาสมการแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของจุลชีพปฏิกิริยาการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง การแปรผลของข้อมูลในการทดลองทางจลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยาการถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวลการถ่ายเทมวลระหว่างเฟสการถ่ายเทมวลแบบมีปฏิกิริยา ตัวแปรและสมการสำหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติการวิเคราะห์และการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ

ENV 691 สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-2-3)
รายละเอียดกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่มและการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

1.2 หมวดวิชาบังคับทั่วไป (Common Compulsory Courses)

ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
คำจำกัดความความเสี่ยงการวิเคราะห์ระบบการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินความเสี่ยงทางด้านปริมาณการสร้างแบบจำลอง ความสัมพันธ์ของการได้รับ-การตอบสนอง การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนด้วยวิธีการมอนติคาร์โลและการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ความรู้เบื้องต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของการดำรงชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยและกฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะความเป็นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม และอากาศ ความเป็นพิษของสารประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์ตกค้างประเภทต่างๆการประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพ

ENV 641 เคมีของน้ำสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)

พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยครอบคลุมถึง จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สภาวะสมดุลของกรด-เบส การสร้างไอออนเชิงซ้อน การตกผลึกและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และปฏิกิริยาบนพื้นผิวของแข็ง การประยุกต์ใช้หลักการขั้นสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการ แนวโน้มหรือรูปแบบของการแปรเปลี่ยน และการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำตามธรรมชาติและในระบบบำบัด

ENV 642 เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการละลายความเป็นกรดและเบสการแพร่ระหว่างตัวกลางและการซับการเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาทางเคมี เคมีแสง และชีววิทยา

ENV 643 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูง 3-(3-0-9)
เทคโนโลยีและกระบวนการบำบัดขั้นสูงสำหรับบำบัดสารย่อยสลายยากในน้ำเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อการนำกลับ และการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และการกรองแบบใช้เยื่อแผ่น กระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดขั้นที่สามเพื่อกำจัดธาตุอาหารและกระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศที่อัตราการบำบัดสูง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย 3(3-0-9)
ลักษณะของของเสียเสี่ยงอันตรายแหล่งกำเนิดการประเมินการเสี่ยงเทคนิคการลดปริมาณของเสียเสี่ยงอันตรายและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการ

ENV 672 การออกแบบ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาหลุมฝังกลบ 3(3-0-9)
ศึกษาถึงหลักการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิดหลุมฝังกลบ หลังจากเต็มแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษาที่ฝังกลบในระยะยาว การจัดการของเสียที่เกิดจากพื้นที่ฝังกลบ การเคลื่อนที่ การควบคุม และการใช้งานของก๊าซที่เกิดขึ้น การควบคุมและบำบัดน้ำชะละลายการกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายและของเสียที่มีลักษณะจำเพาะอื่นๆ การประเมินสภาพของบริเวณที่ฝังกลบ

ENV 673 กระบวนการเผาแบบอินซิเนอเรชันและการออกแบบ 3(3-0-9)
ทฤษฎีการเผาไหม้ สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็ง อากาศเชิงทฤษฎีและอากาศส่วนเกิน วิธีการควบคุมการปล่อยสารมลพิษโดยการเผาไหม้ การเผาไหม้ของขยะ สลัดจ์ และของเสียเสี่ยงอันตราย การวิเคราะห์ไอเสีย ขี้เถ้า และการกำจัด รูปแบบของเตาอินซิเนอเรเตอร์ อุปกรณ์การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และการกำหนดขนาดของเตาอินซิเนอเรเตอร์

ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา 3(3-0-9)
ความสัมพันธ์ของโลกกับบรรยากาศส่วนประกอบทางเคมีและเคมีบรรยากาศปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตย์และจลนพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศการแปรสภาพและพฤติกรรมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก และสารมลพิษอากาศในบรรยากาศปัญหาของบรรยากาศชั้นโทรโปรเฟียร์และสตราโตสเฟียร์ในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การกระจายตัวของพลูมความรู้เบื้องต้นแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบรรยากาศ

ENV 682 การควบคุมคุณภาพอากาศขั้นสูง 3(3-0-9)
ธรรมชาติและแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ การแพร่กระจายจากแหล่งกำเนิดแบบจุด แบบเส้น และแบบพื้นที่ ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและระดับของภาวะมลพิษอากาศ กลไกในการควบคุมอนุภาคระบบและเครื่องมือในการควบคุม

2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

ENV 531 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์กร 3(3-0-9)
ที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หลักการออกกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศและระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันและบทบาทขององค์การสิ่งแวดล้อม

ENV 532 เศรษฐกิจ-สังคมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมาตรการที่มีอิทธิพล ในการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม ของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดถึงมาตรการการแก้ไข

ENV 533 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ระบบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ระบบเกณฑ์กำหนดสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม: แหล่งเกิด แหล่งรับ และวิถีการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ ในสิ่งแวดล้อมดิน น้ำ และอากาศ หลักการของระบบการจัดการ แนวคิดพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติข้อแนะนำและมาตรการป้องกันโดยอาศัยแนวทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ และแนวทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เครื่องมือสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและประโยชน์

ENV 534 ความปลอดภัย สุขอนามัย และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
กฎหมายและมาตรฐาน ความรู้ทางด้านความเสี่ยง การประเมิน และการจัดการ ภาวะเป็นพิษในสถานทำงาน การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงอันตรายและการป้องกันทางด้านไฟฟ้า ไฟและการระเบิด กัมมันตภาพรังสี และเสียง ความปลอดภัยของกระบวนการและระบบ การบำรุงรักษาระบบการจัดการและการควบคุมทางวิศวกรรม อุปกรณ์ปัองกันส่วนบุคคล การตรวจสอบ และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ENV 535 การป้องกันมลพิษ 3(3-0-9)
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม แนวความคิดการป้องกันมลพิษ การประเมินวงจรชีวิต เศรษฐศาสตร์การป้องกันมลพิษ การวางแผนการป้องกันการเกิดมลพิษ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านการอนุรักษ์น้ำ พลังงาน และสารเคมี การจัดการสารตกค้าง การแพรของสารมลพิษ กรณีศึกษา

ENV 591, 592, 593 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1, 2, 3 3(3-0-9)
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้

ENV 615 เอนไวรอนเมตริกซ์ 3(3-0-9)
สถิติและการแก้ปัญหา การเก็บตัวอย่างและกลยุทธ์การเก็บตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็นและการแจกแจง การแจกแจงของตัวอย่างและทฤษฎีบทลิมิตส่วนกลาง ขอบเขตความมั่นใจ การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การออกแบบการทดลอง

ENV 644 ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(1-4-5)
เทคนิคการปฏิบัติการทดลองขั้นสูงทางเคมี ฟิสิกส์เคมี และชีวิทยาของหน่วยผลิตน้ำประปา และหน่วยบำบัดน้ำเสีย การวัดการตกจม กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดธาตุอาหารทางเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแพร่กระจาย

ENV 645 การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ 3(3-0-9)
วัฏจักรของธาตุอาหาร ชีวเคมีและชีววิทยาของการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การทำสมดุลมวลและจลนพลศาสตร์การจับใช้ธาตุอาหาร ชนิดของกระบวนการและการออกแบบ กระบวนการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบำบัดแบบแยกและแบบรวม

ENV 646 แบบจำลองคุณภาพน้ำ 3(3-0-9)
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเฝ้าตรวจและจัดการคุณภาพน้ำ รวมถึงการแก้ปัญหา ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน 3-(3-0-9)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหินอุ้มน้ำน้ำใต้ดินสมบัติของตัวกลางพรุนความดันของไหลและคุณสมบัติสมการการเคลื่อนที่ของของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกันสมการแสดงความต่อเนื่อง และสมการอนุรักษ์ของของไหลที่เป็นเนื้อเดียวกัน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและค่าต่างๆ การประมาณการไหลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดัน การกระจายทางอุทกพลศาสตร์ โมเดล และอื่นๆ

ENV 648 แบบจำลองคุณภาพน้ำใต้ดิน 3-(3-0-9)
ลักษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในน้ำใต้ดินการสร้างแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการทำนายพฤติกรรมของสารมลพิษในชั้นหินอุ้มน้ำ กลไกของการผสมผสาน การกระจาย การแพร่ การดูดซับ และการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน

ENV 674 การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ 3(3-0-9)
การศึกษาเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา แบบจำลองน้ำใต้ดิน หลักการพื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน้ำใต้ดิน การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพของดินและดินชั้นรอง แหล่งน้ำจืดและน้ำทะเล

ENV 682 แบบจำลองคุณภาพอากาศ 3(3-0-9)
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและโลก วิธีทางสถิติ ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ กระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศ เช่น การแพร่กระจาย การหักเห การเคลื่อนย้าย และขอบเขตของฟลักซ์ วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศจากบรรยากาศและจากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม

ENV 692, 693, 694 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1, 2, 3 3(3-0-9)
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้ และวิชาในหมวดวิชาบังคับทั่วไปหรือวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3. หมวดวิทยานิพนธ์และโครงการศึกษา

ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงการสืบค้นงานศึกษาที่ผ่านมา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการศึกษา

ENV 698 วิทยานิพนธ์
การศึกษาวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิด จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานที่ทำครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียด และประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลอง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง

4. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ENV 511 เคมีและจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ลักษณะสมบัติของน้ำและน้ำเสีย หลักการเบื้องต้นของเคมีทั่วไป เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมีอินทรีย์ เคมีคอลลอยด์ และเคมีนิวเคลียร์ ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา โครงสร้างของเซล การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย์ เมตาบอลิซิมของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในกระบวนการน้ำเสียทางชีววิทยา

ENV 512 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)

การดุลมวลโมเดลการไหลจลน์ศาสตร์ปฏิกิริยาและปฏิกรณ์หลักการออกแบบพื้นฐานสำหรับหน่วยปฏิบัติการแยกของแข็งออกจากของเหลว การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ