ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

   ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 
โครงสร้างหลักสูตร

| เอกสารฉบับปรับปรุงปี 54 | เอกสารฉบับปรุงปี 58 |


ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)


ปรัชญา
ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ดีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในหลายกรณีมีลักษณะเฉพาะ ที่จำเป็นต้องมีการวิจัยค้นคว้าอย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิผล แต่เนื่องจากปริมาณของนักวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของประเทศยังขาดแคลนเป็นผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวนี้ได้บรรจุไว้ในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 ของมหาวิทยาลัยฯแล้ว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำวิจัยที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะผลิต วิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะในการทำวิจัยขั้นสูงเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับงานวิจัยของประเทศทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว


คำอธิบายรายวิชา
1. หมวดงานรายวิชา

ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารเคมีและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย และการแปรสภาพ ของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมทั้งในบรรยากาศ น้ำ ดิน ตะกอน และสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสัมประสิทธิ์การแบ่งแยก ความสามารถในการละลายน้ำ การดูดซับโดยดินหรือตะกอน การย่อยสลายทางชีวภาพ และกระบวนการไฮโดรไลซีส

ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวล และการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
การตรวจหาสมการแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของจุลชีพปฏิกิริยาการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง การแปรผลของข้อมูลในการทดลองทางจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวลระหว่างเฟส การถ่ายเทมวลแบบมีปฏิกิริยาตัวแปรและสมการสำหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติ การวิเคราะห์และการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ

ENV 691 สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-2-3)
รายละเอียดกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่มและการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง

ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
คำจำกัดความความเสี่ยง การวิเคราะห์ระบบ การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงทางด้านปริมาณ การสร้างแบบจำลอง ความสัมพันธ์ของการได้รับ-การตอบสนอง การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนด้วยวิธีการมอนติคาร์โล และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ความรู้เบื้องต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของการดำรงชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัย และกฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม และอากาศความเป็นพิษของสารประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์ตกค้างประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพ

ENV 641 เคมีของน้ำสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)

พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัด โดยครอบคลุมถึง จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สภาวะสมดุลของกรด-เบส การสร้างไอออนเชิงซ้อน การตกผลึกและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และปฏิกิริยาบนพื้นผิวของแข็ง การประยุกต์ใช้หลักการขั้นสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการแนวโน้มหรือรูปแบบของการแปรเปลี่ยน และการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำตามธรรมชาติและในระบบบำบัด

ENV 615 เอนไวรอนเมตริกซ์ 3(3-0-9)

สถิติและการแก้ปัญหา การเก็บตัวอย่างและกลยุทธ์การเก็บตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็นและการแจกแจง การแจกแจงของตัวอย่างและทฤษฎีบทลิมิตส่วนกลาง ขอบเขตความมั่นใจ การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การออกแบบการทดลอง

ENV 642 เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ และเคมีของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรดและเบส การแพร่ระหว่าง ตัวกลางและการซับ การเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาทางเคมี เคมีแสง และชีววิทยา

ENV 643 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูง 3-(3-0-9)

เทคโนโลยีและกระบวนการบำบัดขั้นสูงสำหรับบำบัดสารย่อยสลายยากในน้ำเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อการนำกลับ และการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และการกรองแบบใช้เยื่อแผ่น กระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดขั้นที่สามเพื่อกำจัดธาตุอาหาร และกระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศที่อัตราการบำบัดสูง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

ENV 644 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(1-4-9)
เทคนิคการปฏิบัติการทดลองขั้นสูงทางเคมี ฟิสิกส์เคมี และชีวิทยาของหน่วยผลิตน้ำประปาและหน่วยบำบัดน้ำเสีย การวัดการตกจม กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ การฆ่าเชื้อโรค การกำจัดธาตุอาหารทางเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแพร่กระจาย

ENV 645 การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ 3(3-0-9)
วัฏจักรของธาตุอาหารชีวเคมีและชีววิทยาของการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสการทำสมดุลมวล และจลนพลศาสตร์การจับใช้ธาตุอาหาร ชนิดของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบำบัดแบบแยกและแบบรวม

ENV 646 แบบจำลองคุณภาพน้ำ 3(3-0-9)
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเฝ้าตรวจและจัดการคุณภาพน้ำ รวมถึงการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้ ้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน 3-(3-0-9)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหินอุ้มน้ำ น้ำใต้ดิน สมบัติของตัวกลางพรุน ความดันของไหลและคุณสมบัติ สมการการเคลื่อนที่ของของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน สมการแสดงความต่อเนื่อง และสมการอนุรักษ์ของของไหล ที่เป็นเนื้อเดียวกัน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและค่าต่างๆ การประมาณการไหลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดัน การกระจายทางอุทกพลศาสตร์ โมเดล และอื่นๆ

ENV 648 แบบจำลองคุณภาพน้ำใต้ดิน 3-(3-0-9)
ลักษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในน้ำใต้ดินการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการทำนายพฤติกรรมของสารมลพิษในชั้นหินอุ้มน้ำ กลไกของการผสมผสาน การกระจาย การแพร่ การดูดซับ และการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน

ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย 3(3-0-9)
ลักษณะของของเสียเสี่ยงอันตรายแหล่งกำเนิดการประเมินการเสี่ยงเทคนิคการลดปริมาณของเสียเสี่ยงอันตราย และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการ

ENV 672 การออกแบบ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาหลุมฝังกลบ 3(3-0-9)
ศึกษาถึงหลักการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิดหลุมฝังกลบหลังจากเต็มแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษาที่ฝังกลบในระยะยาว การจัดการของเสียที่เกิดจากพื้นที่ฝังกลบ การเคลื่อนที่ การควบคุม และการใช้งานของก๊าซที่เกิดขึ้น การควบคุมและบำบัดน้ำชะละลาย การกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายและของเสีย ที่มีลักษณะจำเพาะอื่นๆ การประเมินสภาพของบริเวณที่ฝังกลบ

ENV 673 กระบวนการเผาแบบอินซิเนอเรชันและการออกแบบ 3(3-0-9)
ทฤษฎีการเผาไหม้ สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็ง อากาศเชิงทฤษฎี และอากาศส่วนเกิน วิธีการควบคุมการปล่อยสารมลพิษโดยการเผาไหม้ การเผาไหม้ของขยะ สลัดจ์ และของเสียเสี่ยงอันตราย การวิเคราะห์ไอเสีย ขี้เถ้า และการกำจัด รูปแบบของเตาอินซิเนอเรเตอร์ อุปกรณ์การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และการกำหนดขนาดของเตาอินซิเนอเรเตอร์

ENV 674 การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ 3(3-0-9)
Bioremediation การศึกษาเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา แบบจำลองน้ำใต้ดิน หลักการพื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน้ำใต้ดิน การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพของดิน และดินชั้นรอง แหล่งน้ำจืดและน้ำทะเล

ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา 3(3-0-9)
ความสัมพันธ์ของโลกกับบรรยากาศส่วนประกอบทางเคมีและเคมีบรรยากาศปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตย์ และจลนพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศการแปรสภาพและพฤติกรรมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก และสารมลพิษอากาศในบรรยากาศปัญหาของบรรยากาศชั้นโทรโปรเฟียร์และสตราโตสเฟียร์ในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การกระจายตัวของพลูม ความรู้เบื้องต้นแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบรรยากาศ

ENV 682 การควบคุมคุณภาพอากาศขั้นสูง 3(3-0-9)
ธรรมชาติและแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศการแพร่กระจายจากแหล่งกำเนิดแบบจุดแบบเส้น และแบบพื้นที่ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและระดับของภาวะมลพิษอากาศ กลไกในการควบคุมอนุภาค ระบบและเครื่องมือในการควบคุม

ENV 683 แบบจำลองคุณภาพอากาศ 3(3-0-9)
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและโลก วิธีทางสถิติความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ กระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศ เช่น การแพร่กระจาย การหักเห การเคลื่อนย้าย และขอบเขตของฟลักซ์ วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศ จากบรรยากาศและจากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม

ENV 692, 693, 694 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1, 2, 3 3(3-0-9)
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้ และวิชาในหมวดวิชาบังคับทั่วไปหรือวิชาอื่นๆในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2. หมวดวิทยานิพนธ์

ENV 699 วิทยานิพนธ์
การศึกษาวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์งานที่ทำครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและดำเนินการทดลอง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง

แบบฟอร์มการรับสมัคร

- รายละเอียดรับนักศึกษาของภาควิชา
- ใบสมัคร
- หนังสือรับรอง