ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

   ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

โครงสร้างหลักสูตร

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 หลักสูตรปกติ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 หลักสูตรนานาชาติ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559 หลักสูตรปกติ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559 หลักสูตรนานาชาติ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ปรัชญา
     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากการกิจกรรมต่างๆของมนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร


วัตถุประสงค์
     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบและควบคุมระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสียและการจัดการด้านขยะ เพื่อปัองกันและแก้ใขสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในปัจจุบันตลอดจนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงได้เพื่อให้บัณฑิตมีความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
     สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) สายวิทยาศาสตร์ หรือมัธยมปลาย (ม.6) สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์


หลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 152 หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชา
ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : CHM 103
หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมีและโครงสร้าง ปฏิกิริยาเคมีอุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า โลหะและวัสดุของแข็งลักษณะสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของน้ำและน้ำเสีย การประยุกต์พื้นฐานเคมีน้ำ เคมีอากาศ เคมีธรณี เคมีอินทรีย์ และเคมีนิวเคลียร์

ENV 212 ปฏิบัติการน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-2) วิชาบังคับก่อน : ENV 211 (หรือ ศึกษาพร้อมกัน)
ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำและน้ำเสีย การเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะการวิเคราะห์เพื่อลักษณะสมบัติน้ำและน้ำเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ การแปรผลและการประยุกต์ผลเชิงปฏิบัติสำหรับ วิศวกรสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การปรับสภาพให้เป็นกลาง การรวมตะกอนด้วยสารเคมี การกำจัดความกระด้าง และการดูดติดผิวของถ่านกัมมันต์

EENV 213 งานสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (2 - 3 - 3)
การวัดระยะทาง งานระดับ เส้นชั้นความสูง กล้องวัดมุมและการใช้งาน การวัดมุมดิ่งและมุมราบ การทำวงรอบ การคิดพื้นที่และปริมาตร

ENV 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม 2(S/U)
ฝึกงานอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ระหว่างภาคฤดูร้อน

ENV 314 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3 (3 - 0 - 6)
หลักการทางชีววิทยา เซล และโครงสร้างของเซล การทำงานของเอ็นไซม์ในส่วนที่เกี่ยวกับ การย่อยสลายสารอินทรีย์ สาหร่าย รา และโปรโตรซัว หลักการของแบกทีเรียวิทยาเมตาโบลิซึม การเจริญเติบโตและการควบคุมแบกทีเรีย โคลิฟอร์มแบกทีเรีย แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาระบบนิเวศวิทยาน้ำจืด และภาวะมลพิษในแหล่งน้ำบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา และการเปลี่ยนรูปทางชีววิทยา ความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา

ENV 315 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1 (0 - 3 - 2)
ฝึกทักษะการวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หาโคลิฟอร์มและฟิคัลโคลิฟอร์มแบททีเรียในน้ำดื่มและน้ำผิวดิน การตรวจดูชนิดและประเภทของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา

ENV 341 หน่วยปฏิบัติการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (3 - 0 - 6) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน:
CVE 382 (หรือศึกษาพร้อมกัน)

การใช้งานและการออกแบบหน่วยปฏิบัติการทางฟิสิกส์และทางเคมีในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย: การกวน, การแยกทางกายภาพเช่น การตกตะกอน การลอยตะกอน และการกรอง, การสร้างและรวมตะกอน, การแลกเปลี่ยนประจุ, การดูดซับ, การเติมอากาศ

ENV 342 วิศวกรรมการประปา 3 (3 - 0 - 6)
ปริมาณน้ำที่ต้องการ แหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น การเติมอากาศ การสร้างและรวมตะกอนการตกตะกอน การกรองแบบทรายกรองช้าและทรายกรองเร็ว การฆ่าเชื้อโรค และการกำจัดความกระด้าง การประเมินความต้องการใช้น้ำสมรรถนะของโรงจ่ายน้ำ ระบบจ่ายน้ำ

ENV 343 การสุขาภิบาลอาคาร 3 (3 - 0 - 6) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: CVE 281
ศึกษาการสุขาภิบาลอาคาร ซึ่งรวมถึงกฎหมายและข้อกำหนด การระบายอากาศ แสงสว่าง การออกแบบระบบประปาอาคาร(น้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำดื่ม) ท่อระบายน้ำและอากาศการป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ำท่วม น้ำทิ้งจากอาคาร การกำจัดและทิ้งขยะ

ENV 371 การจัดการขยะและของเสียเสี่ยงอันตราย 3 (3 - 0 - 6) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: ENV 211
และ ENV 314 (หรือศึกษาพร้อมกัน)

แหล่งกำเนิดและลักษณะของขยะ หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการขยะ เช่น การจัดเก็บ การขนถ่าย การกำจัด และการนำกลับมาใช้ใหม่ การจำแนกประเภทของของเสียเสี่ยงอันตราย รวมถึงการบำบัดและกำจัดของเสียเสี่ยงอันตราย

ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (0 - 2 - 3) วิชาที่ต้องเรียนก่อน:
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทำงานและงบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ENV 402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (0 - 6 - 9) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: ENV 401
ดำเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาแล้วและนำเสนอผลการศึกษาเป็นงานในรูปเล่ม

ENV 431 ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม 3 (3 - 0 - 6)
(เฉพาะนักศึกษานอกภาควิชาฯ) ศึกษาถึงระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมโลกและมนุษย์ลักษณะของภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยภาวะมลพิษทางน้ำ ภาวะมลพิษทางอากาศ การเสื่อมสภาพและภาวะมลพิษในดิน ภาวะมลพิษทางเสียง ภาวะมลพิษทางอุณหภาพ ขยะและของเสียเสี่ยงอันตราย รวมถึงหลักการเบื้องต้น ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนาต่างๆ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาถึงแหล่งที่มาและการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมาตรการการตรวจสอบและติดตามตลอดจนเทคโนโลยีในการบำบัดเพื่อการแก้ไขและป้องกันภาวะมลพิษ

ENV 432 วิศวกรรมสาธารณสุข 3 (3 - 0 - 6)
(เฉพาะนักศึกษานอกภาควิชาฯ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางน้ำ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย ปริมาณการใช้น้ำประปา การกักเก็บน้ำดิบจาก แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการประปา การผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำ ระบบท่อน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการ การจัดเก็บและการจัดการขยะ การจัดการคุณภาพแหล่งน้ำ ภาวะมลพิษทางอากาศ และภาวะมลพิษทางเสียง

ENV 433 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3 (3 - 0 - 6)
(เฉพาะนักศึกษานอกภาควิชาฯ) วิศวกรรมการประปา แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ กระบวนการผลิตน้ำประปา การคำนวณขนาดระบบประปา การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ วิศวกรรมสุขาภิบาล ลักษณะสมบัติและผลกระทบของมลพิษทางน้ำ การระบายน้ำฝนและรวบรวมน้ำเสียกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารแบบติดกับที่การจัดการขยะจากชุมชน การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียง

ENV 434 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3 (3 - 0 - 6) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน:
ENV 211 และ ENV 314

การพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศ น้ำ เสียง ชีวภาพ วัฒนธรรม ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม การวางแผน การตรวจวัดทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง การจัดระบบองค์การและสถาบันที่เกี่ยวข้องในงานจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบอุตสาหกรรมและชุมชน การรักษาทรัพยากร แนวทางในการจัดการและการทำให้บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการป้องกันทางสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง

ENV 435 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 (3 - 0 - 6)
ศึกษาวิธีวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เช่น วิธีคิดเงินต้นเทียบเท่าที่ปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดที่มีลักษณะกระจายสม่ำเสมอ อัตราผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา ระยะเวลาใช้งานที่เหมาะสมของทรัพย์สิน เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการเป็นเจ้าของและการใช้เครื่องจักร การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ENV 436 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3 (3 - 0 - 6)
การหมุนเวียนพลังงานของโลก พลังงานชีวภาพและระบบนิเวศวิทยา แหล่งพลังงานต่างๆ และจุดเด่นของแหล่งเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานโดยเน้นเรื่องการผลิตกำลังและพลังงานอาทิตย์ พลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น มลพิษทางความร้อน ทางอากาศ กัมมันตภาพรังสี และมลพิษอื่นๆ แนวโน้มของการใช้พลังงานและการชะลอการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานโดยการอนุรักษ์

ENV 437 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (3 - 0 - 6)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: ENV 342 และ ENV 445 (หรือศึกษาพร้อมกัน) แนะนำการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยคำนวณในการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมประปาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การไหลในท่อระบายน้ำโครงข่ายจ่ายน้ำประปาการวิเคราะห์ปัญหาอุทกวิทยา การวิเคราะห์ชลศาสตร์ การออกแบบระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์ท่อปล่อยน้ำเสียในทะเล แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการคุณภาพน้ำ การคำนวณด้านการจัดการและควบคุมมลพิษอากาศ เป็นต้น

ENV 444 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ 3 (3 - 0 - 6) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: ENV 314 และ ENV 341
แนะนำหน่วยกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นฐานทางวิศวกรรมปฏิกรณ์ จลน์พลศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ การประยุกต์ใช้กระบวนการทางชีวภาพซึ่งประกอบด้วยกระบวนการแบบใช้อากาศและแบบไร้อากาศ โดยครอบคลุมถึงระบบที่มีการเจริญเติบโตแบบแขวนลอยและแบบฟิลม์ตรึงที่มีลักษณะการทำงานทั้งแบบรวมและแบบแยก

ENV 445 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ 3 (3 - 0 - 6) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: ENV 444
การศึกษาการแปรเปลี่ยนของอัตราการไหลของน้ำเสีย การเก็บ การระบายน้ำเสียด้วยการไหลตามธรรมชาติ และการใช้เครื่องสูบน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลของอัตราการไหล ลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่สำคัญที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียและการออกแบบระบบบำบัดขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ENV 446 การควบคุมภาวะมลพิษน้ำจากอุตสาหกรรม 3 (3 - 0 - 6) รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน:
ENV 445 (หรือศึกษาพร้อมกัน)

ศึกษาถึงแหล่งกำเนิดและลักษณะของน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแนวทางและวิธีการในการลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม การดำเนินงาน การควบคุม และการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กฎและระเบียบต่างๆ ในด้านการควบคุมของเสียจากอุตสาหกรรม มาตรฐานน้ำทิ้ง และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

ENV 447 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 (3 - 0 - 6)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน: CVE 237

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพิ่ม และสารเคมีผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตและการควบคุม คุณสมบัติของคอนกรีต แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีกำลังเทียบกับวิธีหน่วยแรงใช้งานคุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม ข้อกำหนดในการออกแบบ พฤติกรรมประลัยของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การดัด น้ำหนักบรรทุกตามแนวแกน แรงเฉือน และแรงบิด การทำให้เกิดแรงและการต่อเหล็กเสริม ระบบพื้นสองทาง กำแพงและฐานราก โครงงานการออกแบบหน่วยระบบบำบัดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ENV 448 การจัดการทรัพยากรน้ำ 3 (3 - 0 - 6)
การพัฒนาแหล่งน้ำ(ปัจจุบันและอนาคต) ปัญหาที่เกี่ยวกับแหล่งน้ำทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ วิธีการและเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรน้ำ(ทั้งด้านโครงสร้างและนโยบาย)โดยครอบคลุมถึง การชลประทาน น้ำใช้สำหรับชุมชนและอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ การสัญจรทางน้ำ
การลดความเสียหายจากน้ำท่วม การบำบัดและจัดการน้ำเสีย น้ำใต้ดิน แหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ นโยบายด้านแหล่งน้ำในประเทศไทย ศึกษากรณีตัวอย่างที่แสดงถึงปัญหาและการจัดการด้านทรัพยากรน้ำ

ENV 481 วิศวกรรมการควบคุมภาวะมลพิษอากาศ 3 (3 - 0 - 6)
แหล่งกำเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตและวัสดุกฎเกณฑ์และมาตรฐาน สำหรับคุณภาพอากาศทั่วไปการศึกษาข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ทำนายการแพร่กระจายของมลพิษในอากาศ การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลกการใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อทำนายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศ การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที่และแหล่งเคลื่อนที่ วิธีวัดปริมาณมลพิษในอากาศ เทคโนโลยีในการควบคุมสารมลพิษในอากาศ

ENV 482 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 3 (3 - 0 - 6)
พฤติกรรมของคลื่นเสียงแหล่งกำเนิดและผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนการวัดเสียงและการสั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือและภาคปฏิบัติการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือนกฎระเบียบข้อกำหนดมาตรการและเทคนิคที่ใช้ลดและควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม

ENV 491 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 (0 - 2 - 3)
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นภายในกลุ่ม

ENV 492 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 3 (3 - 0 - 6)
เป็นการศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้

ENV 493 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 3 (3 - 0 - 6)
เป็นการศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้

ENV 494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 3 (3 - 0 - 6)
เป็นการศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้


แบบฟอร์มการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาของภาควิชา

คุณสมบัติของผู้สมัครสำหรับนักศึกษารับตรง ดังนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนพฤษภาคม 2548
 • ต้องมีคะแนนสอบวัดความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ (03),
  คณิตศาสตร์ (04), เคมี (05), ฟิสิกส์ (06) และพื้นฐานทางวิศวกรรม (16) ให้ได้คะแนนแต่ละวิชา
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
 • ต้องสอบวิชาภาษาไทย (01) และสังคมศึกษา (02) ให้ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  แต่ไม่นำคะแนนไปรวมกับคะแนนวิชาหลัก เพื่อใช้ตัดสินการคัดเลือก
 • มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.25 (กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา)
 • การคัดเลือกให้น้ำหนักคะแนน ภาษาอังกฤษ (03) 25% พื้นฐานทางวิศวกรรม (16) 25% เคมี (05),
  ฟิสิกส์ (06) และคณิตศาสตร์ (04) น้ำหนักคะแนนรวม 40% และ คะแนนสัมภาษณ์ 10%
  และจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 35%
 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย
 • นอกจากนี้ในการจัดสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นวันเดียวกับนักศึกษารับตรงปกติ โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกได้
  ทั้งหลักสูตรปกติและโครงการสองภาษา