เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 5 มุ่ง
•มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
•มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
•มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
•มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
•มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

ที่อยู่

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร (02)470-9163 แฟกซ์ (02)470-9165

 

ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล

Asst. Prof. Dr. Prapat Pongkiatkul
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Head of the Department

- Tel : (02)470-9159
- E-mail : prapat.pon@kmutt.ac.th

 

ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ

Dr. Ketwalee Kositkanawuth
เลขาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Secretary of the Department

- Tel : (02)470-9161
- E-mail : ketwalee.kos@kmutt.ac.th

 

รศ. ดร.จินต์ อโณทัย

Assoc. Prof. Dr. Jin Anotai
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9166
- E-mail : jin.ano@kmutt.ac.th

 

ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ

Asst. Prof. Dr. Saroch Boonyakitsombut
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9162
- E-mail : saroch.boo@kmutt.ac.th

 

ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล

Dr. Pichet Chaiwiwatworakul
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9169
- E-mail : pichet.cha@kmutt.ac.th

 

ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ

Asst. Prof. Dr. Nonglak Boonrattanakij
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9361
- E-mail : nonglak.boo@kmutt.ac.th

 

ผศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์

Asst. Prof. Dr. Songkeart Phattarapattamawong
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9161
- E-mail : songkeart.pha@kmutt.ac.th

 

ผศ. ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล

Asst. Prof. Dr. Patiya Kemacheevakul
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9360
- E-mai l: patiya.kem@kmutt.ac.th

 

ดร.สุรพงษ์ รัตนกุล

Dr. Surapong Rattanakul
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9169
- E-mail : Surapong.rat@kmutt.ac.th

 

ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน

Dr. Trairat Muangthong-on
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9160
- E-mail : Trairat.mua@kmutt.ac.th

 

ดร.กฤษณะ กอบวิทยา

Dr. Krisana Kobwittaya
อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Lecturer

- Tel : (02)470-9160
- E-mail : Krisana.kob@kmutt.ac.th

 

คุณเด่นใจ โพธิ์ทอง

Ms. Denjai Phothong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | General Administrator

- Tel : (02)470-9163
- E-mail : denjai.pho@kmutt.ac.th

 

คุณนวลจันทร์ เลาหศิริชัยกุล

Ms. Nualchan Laohasirichaikul
เจ้าหน้าที่ธุรการ | General Administrator

- Tel : (02)470-9163
- E-mail : nualchan.lao@kmutt.ac.th

 

คุณพิระดา ว่องเกษฎา

Ms. Phirada Wongkatsada
นักวิทยาศาสตร์ | Scientist

- Tel : (02)470-9363
- E-mail : phirada.won@kmutt.ac.th

 

คุณวิทวัส ผ่องอิ่ม

Mr. Wittawat Pong-im
นายช่างเทคนิค | Technician

- Tel : (02)470-9163
- E-mail : wittawat.pon@kmutt.ac.th

 

คุณศุภกานต์ ครุธหอม

Ms. Suppakarn Kruthom
นักวิทยาศาสตร์ | Scientist

- Tel : (02)470-9363
- E-mail : Suppakarn.kru@kmutt.ac.th