ทุนการศึกษา

ทุนศิษย์ก้นกุฏิ
ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากร
อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทางหนึ่งกองทุนการศึกษา
ศิษย์ก้นกุฏิจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่4ของภาควิชาฯที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ภาควิชาฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อกำหนดของนักศึกษาศิษย์ก้นกุฎิ

ก. นักศึกษาศิษย์ก้นกุฏิจะได้รับเงินสนับสนุนดังนี้

•ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนตามประกาศมหาวิทยาลัยไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา
•ค่าสอบวิทยานิพนธ์

ข. นักศึกษาจะต้องมีผลการศึกษา วัดในรูปเกรดสะสมประจำภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
จึงจะได้รับเงินสนับสนุนการเรียนตามที่กำหนดในข้อ ก.

ค. นักศึกษาจะต้องมาช่วยปฏิบัติงานให้กับภาควิชาฯไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยมีภาระงานดังนี้

     1.เป็นผู้ช่วยสอนและคุมสอบวิชา ENV 212 Water & Wastewater Laboratory และ
         ENV 315 Environmental Biology Laboratory
     2.ทำหน้าที่เตรียมสารเคมี อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา Lab ENV 212 และ ENV 315
        เตรียมตัวอย่างและทดสอบตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบของวิชาดังกล่าว
     3.จัดเตรียมรวบรวมแก้ไขคู่มือปฏิบัติการ Lab ENV 212 และ ENV 315 ฉบับแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นรูปเล่มใหม่
     4.ช่วยตรวจ Report วิชา ENV 212 และ ENV 315
     5.จัดเตรียมตัวอย่าง เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือ และห้องสอบในการสอบปฏิบัติการของวิชา ENV 212 และ ENV 315
     6.เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือของนักศึกษาที่ทำ Project, Thesis
     7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     8.นักศึกษาจะต้องผ่านการประเมิน โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ :
        การประเมินจะประเมินจากชั่วโมงการทำงานของนักศึกษา ว่าได้ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ที่ภาควิชากำหนด

ทุนเพชรพระจอมเกล้า

ความเป็นมา
    
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้สนับสนุนทุนแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืม ทุนจ้างงาน ทุนส่งเสริมนักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ ทุน ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย
และทุนการศึกษาซึ่งจัดสรรโดยคณะต่างๆ
     อย่างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใฝ่รู้ เป็นผู้มีฉันทะ รวมทั้งมีศักยภาพ และความสามารถที่จะพัฒนาให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีสภาพแวดล้อมหรือ
ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุนและพัฒนาอย่างเพียงพอและถูกต้องก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญ และเป็นมันสมองในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรดำเนินการ จัดทำโครงการทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้า” ดังวัตถุประสงค์และรายละเอียดท้ายนี้

วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ประเภทของทุน

     โครงการทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้า” จะแบ่งเป็นทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่นและ
     ทุนส่งเสริมความสามารถ
เฉพาะด้าน ดังนี้
     - ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น (141 ทุน)
          1. ระดับปริญญาตรี (70 ทุน)
          2. ระดับบัณฑิตศึกษา (71 ทุน)
     - ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน (113 + 10* = 123 ทุน)

      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
         1.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย
         2.เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านวิชาการ
            สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
         3.เป็นผู้ที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดได
         4.คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

จำนวนทุน/มูลค่าทุน
      ทุนการศึกษานี้จะจัดสรรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
โดยจะให้การสนับสนุนทุนละ 35,000 และ 45,000 บาท/ปีการศึกษา สำหรับระดับปริญญาตร
ีและระดับบัณฑิตศึกษาตามลำดับ รวมเป็นเงินประมาณ (193 x 35,000) + (71 x 45,000) = 9,950,000 บาท

หมายเหตุ
     * ให้อธิการบดีและ/หรือ คณบดีคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสามารถเสนอผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม
จำนวนไม่เกิน 10 ทุน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ุนวิจัยปริญญาโท
     ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ีมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากร
อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทางหนึ่ง

รายละเอียดของทุนวิจัย
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงมีนโยบายที่จะให้ทุนวิจัยกับนักศึกษาปริญญาโททุกคน
ที่เรียนในระดับวิศวกรรมมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก โดยในการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนดังนี้

     •ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิเคราะห์ เป็นต้น จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     •ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โดย บางทุนวิจัยอาจมีเงินเดือนสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ซึ่งแล้วแต่กรณีไป

     ทั้งนี้ ทุนวิจัยนี้ใช้ในเฉพาะกิจการในการทำวิจัยในส่วนของวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่รวมไปถึง
ค่าเทอมการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าถ่ายเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย

     1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ก เท่านั้น
     2.เป็นนักศึกษาที่ไม่อยู่ระหว่างการทดลองศึกษา
     3.เป็นผู้ที่สามารถสอบผ่านการสอบหัวข้อ (proposal exam) แล้ว

ประเภทของทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา

     ทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา จะมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยโดยตรง ตัวอย่างของทุนภายนอกเหล่านี้ เช่น

     •ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
     •ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
     •ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (Biotec, Mtec, Nanotec) เป็นต้น

ทุนวิจัยสำหรับปริญญาเอก
     ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ีมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากร
อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทางหนึ่ง

รายละเอียดของทุนวิจัย
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงมีนโยบายที่จะให้ทุนวิจัยกับนักศึกษาปริญญาเอกทุกคน
ที่เรียนในระดับวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต โดยในการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนดังนี้

     •ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิเคราะห์ เป็นต้น จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     •ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
       โดย บางทุนวิจัยอาจมีเงินเดือนสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ซึ่งแล้วแต่กรณีไป

ทั้งนี้ ทุนวิจัยนี้ใช้ในเฉพาะกิจการในการทำวิจัยในส่วนของวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่รวมไปถึง ค่าเทอมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าถ่ายเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย

     1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาเท่านั้น

     2.เป็นนักศึกษาที่ไม่อยู่ระหว่างการทดลองศึกษา

     3.เป็นผู้ที่สามารถสอบผ่านการสอบหัวข้อ (proposal exam) แล้ว

ประเภทของทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา

     ทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา จะมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยโดยตรง
ตัวอย่างของทุนภายนอกเหล่านี้ เช่น

     •ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

     •ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     •ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (Biotec, Mtec, Nanotec) เป็นต้น