ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนะนำ

 1. คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2560คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 3. แบบสรุปการเสนอชื่อนักเรียน แบบฟอร์มขอสละการเข้าศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 4. สัญญาการรับนักศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 5. สัญญาการรับนักศึกษาโควตาและคัดเลือกตรงคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสาร ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ป.ตรี Updated 6-6-2560คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 6. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ป.โท Updated 6-6-2560คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 7. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ป.เอก Updated 6-6-2560คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 8. นักศึกษารับโอนคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสาร ปริญญาตรี

 1. แบบฟอร์มคำร้องต่างๆคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. ท.01 คำร้องทั่วไป(r01)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 3. ท.02 คำร้องทั่วไป(r02)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 4. ท.03 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง(r03)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 5. ท.04 ใบมอบฉันทะ(r04)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 6. ท.05 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา(r05)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 7. ท.06 คำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวและลงทะเบียนรายวิชา(r06)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 8. ท.07 คำร้องขอผ่านผันชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา(r07)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 9. ท.08 คำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน(r08)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 10. ท.09 คำร้องแสดงความจำนงของสำเร็จการศึกษา(r09)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 11. ท.10 คำร้องแจ้งความจำนงขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญา(r10)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 12. ท.11 คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญา(r11)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 13. ท.12 คำร้องขอลาพักการศึกษา(r12)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 14. ท.13e คำร้องขอลาออก-ภาษาอังกฤษ(r13e)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 15. ท.13t คำร้องขอลาออก-ภาษาไทย(r13t)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 16. ท.14 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ(r14) [PDF]คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 17. ท.15 คำร้องขอทำบัตรนักศึกษากรุงไทย-มจธ.(r15)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 18. ท.16 คำร้องขอลาป่วยลากิจ(r16)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 19. ท.17 คำร้องขอถอนรายวิชา(r17)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 20. ท.18 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าเกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด(r18)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 21. ท.19 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้อน(r19)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 22. ท.20 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร(r20)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 23. ท.21 คำร้องขอลงทะเบียนแบบบุคคลภายนอก(r21)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 24. ท.22 คำร้องขอสมัครสอบโดยไม่ต้องเข้าเรียน(r22)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 25. ท.23 คำร้องขอเปลี่ยนเทียบรายวิชาเรียน(r23)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 26. ท.24 คำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน(r24)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสาร ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณทิตศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. Approval Form of Result of Thesis Defense and Postservicesคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 3. คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 4. General Request Formคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 5. Report of Thesis Progressคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 6. Request Form for services graduationคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 7. Request Form for Recommendation Letterคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 8. Request Form for Study Extensionคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 9. Request Form for Transcriptคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 10. Resignation Formคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 11. Thesis Proposalคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 12. คำร้องขอใบรับรองคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 13. คำร้องทั่วไปคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 14. คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 15. Template Thesis (ไทย)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 16. Template Thesis (English)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 17. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บ-1)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 18. แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วศ 1) ฉบับภาษาไทยคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 19. แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วศ 1) ฉบับภาษาอังกฤษคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  Thesis Committee Form (English version)
 20. Agreement on Intellectual Property Rights Transferคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 21. FORM G-1คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 22. แบบขอขยายเวลาการศึกษา (G-4)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 23. แบบขอขยายเวลาการศึกษา (บ-4)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 24. แบบฟอร์มขอตรวจสอบการยืมหนังสือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 25. แบบฟอร์มขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณทิตศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 26. แบบฟอร์มตรวจสอบไวยากรณ์เนื้อหาและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 27. ใบโอนลิขสิทธิ์ภาษาไทยคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 28. ใบโอนลิขสิทธิ์ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 29. บทสรุปผู้บริหาร (เฉพาะโครงงานศึกษา 3 หน่วยกิต วศ.สิ่งแวดล้อม)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 30. Template 3-Credit Project for Env. Eng. (ไทย)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 31. แบบฟอร์มขอขยายเวลา คณะวิศกรรมศาสตร์คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 32. คู่มือการเขียนและพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ฉบับชั่วคราว)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 33. Template การจัดรูปเล่มคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 34. แบบบันทึกการรับ – ส่ง และตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 35. ขั้นตอนการสอบและตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
  ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (6 หน่วยกิตขึ้นไป)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 36. แบบฟอร์มการตรวจสอบคณะกรรมการด้านวิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอื่นๆ

 1. Eng1 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 Update 22.1.60คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 2. Template_for_Graduate-Level_Thesis_2015_ENGคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 3. Template_for_Graduate-Level_Thesis_2015_THAIคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 4. แบบ บ-2-1 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 5. แบบ บ-3 สำหรับการค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 6. แบบ บ-3 สำหรับวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิตขึ้นไป) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 7. แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(แบบ บ-1) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 8. แบบคำร้อง สทน 01คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 9. แบบตรวจสอบการเขียนวิทยานิพนธ์คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 10. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 11. แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
 12. คู่มือขั้นตอนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด